بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2020

میلان کوندرا

میلان کوندرا

كتاب به شما یاد می‌دهد در زندگی چطور رفتار كنید، چطور بیاندیشید و چطور خط فكری خودتان را پیدا كنید و شكل بدهید.   اما موضوعی که در آن هیچ شک و تردیدی وجود...